TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐẢNG ỦY

1

Cao Viết Hòa

Bí thư

2

Đào Thị Thanh

Phó Bí thư Thường trực

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1

Cao Viết Hòa

Chủ tịch

2

Nguyễn Văn Toản

Phó Chủ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Cao Quốc Hội

Chủ tịch

2

Cao Song Giang

Phó Chủ tịch

3

Phan Anh Thái

Phó Chủ tịch

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

1

Trần Xuân Trà

Chủ tịch MTTQ

2

Phan Đức Hoàng

Chủ tịch Hội Nông dân

3

Nguyễn Thị Nam

Chủ tịch Hội Phụ nữ

4

Nguyễn Văn Cương

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

5

Phan Chiến Thắng

Bí thư đoàn TN