Đảng ủy xã Hương Trạch tổ chức quán triệt các NQ, CT của các cấp
27/10/2023 08:41
Đảng ủy xã Hương Trạch tổ chức quán triệt các NQ, CT của các cấp

     Chiều ngày 26/10/2023, Hương Trạch tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết , Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh, của huyện, phát động thi đua, xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “ Đảng bộ 4 tốt” giai đoạn 2023-2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Nhã- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo; đồng chí Cao Viết Hòa- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng ủy và đảng viên  của 18 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã.

     Tại hội nghị, Đảng viên được nghe đồng chí Hoàng Quốc Nhã- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo quán triệt các nội dung: Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 31/5/2023 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”.  Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 05/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.  Kết luận số 88-KL/TU, ngày 05/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới; Kế hoạch số 182-KH/TU, ngày 13/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Quy định số 18-QĐ/TU, ngày 06/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy trình xin ý kiến, xây dựng văn bản và tổ chức hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Quy định số 09-QĐ/HU, ngày 07/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về quy trình xin ý kiến, xây dựng văn bản và tổ chức hội nghị của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy.

      Cũng tại hội nghị này, Đảng viên được nghe đồng chí Đào Thị Thanh- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy  phát động kế hoạch số  73- KH/ĐU ngày 17/10/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy về kế hoạch phát động thi đua, xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “ Đảng bộ 4 tốt” giai đoạn 2023-2025. Với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao về chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên; củng cố, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đạt xã Nông thôn mới Kiểu mẫu; xây dựng, cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, phát huy ngày càng nhiều mô hình tốt, cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”, trong nội bộ, đồng thời thực hiện ký cam kết tại 18 chi bộ với thời gian phát động là 3 năm ( từ 2023-2025).

       Kết luận bế mạc tại hội nghị, đồng chí Cao Viết Hòa- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đã nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết , Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh, của huyện và việc 18 chi bộ trực thuộc đảng bộ ký phát động thi đua, xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “ Đảng bộ 4 tốt” giai đoạn 2023-2025 là hết sức cần thiết, đồng thời  nêu rõ: Cấp ủy chi bộ, các tổ chức chính trị xã hội chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận phải thật cụ thể phù hợp với tình hình của địa phương. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hộixây dựng kế hoạch học tập Nghị quyết đến tận cán bộ, hội viên; phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tuyên truyền hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng “ Chi bộ 4 tốt”, “ Đảng bộ 4 tốt”. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo./.

Tác giả: Phạm Thị Thương - Phó Chủ tịch Hội nông dân xã - Nguồn: Hội Nông dân xã Hương Trạch