ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2022/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 9 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG THUỘC DIỆN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09/12/2020;

Căn cứ Luật quản lý Thuế ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý Thuế;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 3028/STC-NSHX ngày 29/7/2022 và Văn bản số 3215/STC-NSHX ngày 12/8/2022 (sau khi nếp thu, tổng hợp ý kiến của các Ủy viên UBND tỉnh; kèm theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 256/BC-STP ngày 29/7/2022); thực hiện Kết luận giao ban UBND tỉnh ngày 29/8/2022 tại Thông báo số 338/TB-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định phân cấp quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với người có công với cách mạng thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trong hạn mức giao đất ở khi được nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện);

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cổ liên quan đến miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nội dung phân cấp

Phân cấp UBND cấp huyện quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trong hạn mức giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở thuộc địa bàn của địa phương.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND cấp huyện:

a) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nội dung được phân cấp tại Quyết định này;

b) Căn cứ các quy định hiện hành để thực hiện tổ chức kiểm tra, xác minh, xét duyệt miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên cơ sở đề nghị của UBND các xã, phương, thị trấn nơi người có công với cách mạng cư trú và nơi có đất được giao, chuyển mục đích, công nhận quyền sử dụng đất;

c) Trước ngày 30/6, 31/12 hằng năm hoặc đột xuất, chủ trì, phối hợp các đơn vị, cơ quan liên quan báo cáo kết quả thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn, gửi UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh và các Sở, ngành liên quan theo quy định.

2. Giao Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tại các Chi cục Thuế về việc thực hiện Quyết định miễn giảm, tiền sử dụng đất cho người có công đảm bảo theo quy định của pháp luật.

3. Giao các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2022; bãi bỏ Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền tổ chức xét duyệt và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu phương án xử lý, báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TH, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Trọng Hải