DANH SÁCH 

BAN BIÊN TẬP VÀ QUẢN TRỊ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬXÃ HƯƠNG TRẠCH

TT

Họ và tên

Chức vụ chính

Chức vụ Ban biên tập

1

Cao Quốc Hội

Chủ tịch UBND xã

Trưởng Ban

2

Cao Song Giang

P. Chủ tịch UBND xã

Phó Ban

3

Trần Quốc Hoàn

Văn hóa – Thông tin

Thư ký – Quản trị

4

Đào Thị Thanh

PBT Đảng ủy

Ban viên

5

Nguyễn Anh Đức

Văn phòng TK

Ban viên

6

Cao Thị Sen

Văn phòng UBND

Ban viên

7

Võ Thị Hiền

Kế toán

Ban viên

8

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Tư pháp

Ban viên

9

Nguyễn Hồng Sơn

PBT Đoàn TN

Ban viên